• img-book

    Pavle Dzeletovic

Sale!
ISBN: 978-86-86863-89-8

21 SS divizija Skenderbeg

od: Pavle Dzeletovic

Ако треба дати оцену целокупном доприносу нашој историографији књиге о 21. брдској СС-дивизији “Скендербег” и коренима контрареволуције на Косову и Метохији, морало би се имати у виду да до сада нико није писао овако свеобухватно о злогласној СС-дивизији “Скендербег”. Све оно што су од далеке 1878. године, до данашњих дана чинили албански сепаратисти, најортодокснији је модел геноцида над неалбанским становништвом, не само због стално подгрејаване националистичке, већ још више и верске мржње.

рсд 1.000,00

Količina:
O ovoj knjizi
Prikaz

Сигурно најкрвавији злочин представља покољ незаштићене деце, жена и стараца у црногорском селу Велика 28. јула 1944. године, који је приредила 21. брдска СС-дивизија “Скендербег” као освету због пораза у Андријевичкој операцији од пролетерских јединица НОВЈ…

Војска се прострла по читавом селу. Први који су наишли нису убијали. Касније је са разних страна одјекнула пуцњава, затим јауци, вриска дјеце и кукњава жена… Мене је спопао страх, побјегла сам у шумарак изнад куће Вучетића. Одатле сам са ужасом гледала како доводе породице Сава и Милована Томовића, Ђола Рађеновића, Михаила Јокића, Пунише и Благоја Вучетића. Све су их угурали у кућу и живе запалили. Путем су наишле двије дјевојчице, моје сестре од стрица, једна од седам а друга од осам година. Биле су код комшија да нешто послушају мајку. Војници су их позвали да дођу. Дјевојчице су пришле дрхтећи од страха. Ухватили су их и живе бацили у ватру. Један за руке, други за ноге и у пламен… Сјећам се, као да сад гледам, дјевојчице су изуле своју обућу и бациле је у неко цвијеће. Оне нека изгоре, али нека остане њихова сиротињска обућа… Из куће се чула ужасна вриска, крици и запомагање. Војници су пуцали у ватру која је захватила цијелу кућу… Ја сам покушала да побјегнем у кукуруз, да не гледам све то. Пресрео ме је један војник, неки који је имао душу, и рекао: “Сједи код она два цера и не мрдај, иначе ће те убити”… Јауци и кукњава трајали су до пред мрак, а онда се све стишало…

Detalji

ISBN: 978-86-86863-89-8
SKU: 0000000005
Izdavač: Udruzenje pisaca Poeta
Datum izdavanja: 2012
Broj stranica: 280

“21 SS divizija Skenderbeg”

There are no reviews yet.

Meet the Author
avatar-author
1931
Мр П­авле Џ­ел­ет­овић Ив­анов р­ођен је 1. ј­ан­у­ара 1931. г­од­ине у С­увом Д­олу код Л­ипљ­ана, К­ос­ово и М­ет­ох­ија − Ј­ужна С­рб­ија. Три ра­зр­еда осно­вне шк­оле з­ав­ршио је у С­увом Д­олу, а ч­етв­рти, као и­зб­егл­ица у Др­угом све­тском р­ату, у В­рња­чкој Б­ањи. Н­ижу ги­мн­аз­ију з­ав­ршио је у Пр­ишт­ини, Срп­ску учи­тељ­ску шко­лу за­вр­ша­ва у При­зре­ну, Ви­шу пе­да­го­шку шко­лу и Фи­ло­зоф­ски фа­кул­тет у Ско­пљу, а ма­ги­стри­рао је у Бе­о­гра­ду. Пре­ко три­де­сет го­ди­на ба­ви се књи­жев­ном кри­ти­ком. Ра­до­ве је об­ја­вљи­вао у књи­жев­ним ча­со­пи­си­ма „Баг­да­ла“, „Око“, „Го­ро­цвет“, „Стре­мље­ња“, „Збор­ник клу­ба пи­са­ца Чу­ка­ри­це“, „Пра­ско­зор­је“, „Бил­тен“ (ко­ји из­ла­зи у Изра­е­лу на срп­ском је­зи­ку), „Стиг“, и дру­гим. Об­ја­вио је ви­ше есе­ја, чла­на­ка и фељ­то­на у днев­ним ли­сто­ви­ма „Ве­чер­ње но­во­сти“, „Екс­прес По­ли­ти­ка“, „Је­дин­ство“, „НИН“, „Ду­га“, „ЈУ Но­во­сти“, „Све­док“ „Глас јав­но­сти“, као и у ра­дио-еми­си­ја­ма Ра­дио Бе­о­гра­да, Ра­дио При­шти­не, Ра­дио Но­вог Са­да. Аутор је књи­га: „Че­до­љу­бља“ − збир­ка пе­са­ма за де­цу, „Но­стра­да­му­со­ва про­ро­чан­ства“, „Шип­тар­ска 21. СС-ди­ви­зи­ја ’Скен­дер­бег’“, „Стра­да­ње Је­вре­ја на Ко­со­ву и Ме­то­хи­ји“, „Ко­сов­ски бој у сли­ци и ре­чи“, „Ка­ча­ци Ко­со­ва и Ме­то­хи­је“, „Шип­тар­ски на­ци­о­нал­ни фа­ши­стич­ки ко­ми­те­ти“, мо­но­гра­фи­ја ње­го­вог род­ног се­ла „Су­ви До“, „Ко­ре­ни ба­ли­стич­ког по­кре­та, ма­сов­ност и зло­чи­ни“, „Ко су и шта хо­ће Шип­та­ри“, „Твор­ци тај­ног пла­на“, ро­ман „Бра­ћа“, „Ко­смет­ски све­ти­о­ник“, „Ко­смет­ске суд­би­не“ − ко­а­у­тор, „Зло­чи­ни Ар­ба­на­са над Ср­би­ма“, „Род, род­би­на и срод­ство“, „Кроз Ср­би­ју и Цр­ну Го­ру“ − ко­а­у­тор. Уче­ство­вао је на не­ко­ли­ко ме­ђу­на­род­них на­уч­них сим­по­зи­ју­ма на ко­ји­ма има об­ја­вље­не ра­до­ве у од­го­ва­ра­ју­ћим збор­ни­ци­ма. Био је уред­ник и осни­вач „Бил­те­на“ и ча­со­пи­са „Пра­ско­зор­ја“. До­бит­ник је дру­ге на­гра­де за нај­бо­љу љу­бав­ну при­чу, као и на­гра­де за крат­ку при­чу, у ча­со­пи­су „Тик-Так“. Био је ре­цен­зент не­ко­ли­ко књи­га, ча­со­пи­са и уџ­бе­ни­ка. Не­ке од ње­го­вих пе­са­ма ушле су у ан­то­ло­ги­ју пе­са­ма за де­цу из­да­те 1993. го­ди­не. Рад­ни век про­вео је у но­ви­нар­ству, обра­зо­ва­њу и из­да­вач­кој де­лат­но­сти. До­бит­ник је По­ве­ље Све­срп­ског са­ве­за, Кра­љев­ског књи­жев­ног клу­ба „Ка­ра­ђор­ђе­вић“ за при­по­вет­ку „Ву­кај­ло­ва ка­зи­ва­ња“, као и мно­гих дру­гих по­хва­ла, пла­ке­та и при­зна­ња, од ра­зних ор­га­ни­за­ци­ја и ин­сти­ту­ци­ја. Го­во­ри ру­ски. Од 1975. го­ди­не жи­ви и ра­ди у Бе­о­гра­ду.  
KnjigePavle Dzeletovic